B.RA Besiktningar - Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning

Vad innebär en "överlåtelsebesiktning"?

En överlåtelsebesiktning är en byggteknisk undersökning av huset och den mark som har betydelse för byggnande. Besiktningen utförs av en sakkunnig besiktningsman enligt en mall som är utarbetad och fastställd av SBR, Svenska Byggingenjörers Riksförbund. Besiktningen görs för att kontrollera husets skick i samband med ett fastighetsköp - en överlåtelse.

Varför ska ett hus besiktigas?

Det är ett sätt för köparen att få reda på byggnandens skick. Som köpare har man dessutom undersökningsplikt, det vill säga skyldighet (enligt jordabalken 4 kap. 19 §) att kontrollera husets skick. Besiktningen ger köparen möjlighet att i tid upptäcka sådana fel som inte går att göra gällande mot säljaren som dolda fel i ett senare skede.

Hur går en besiktning till?

En överlåtelsebesiktning görs av en certifierad/godkänd besiktningsman. Först går besiktningsmannen igenom de papper som rör fastigheten, till exempel ritningar, bygglov och tekniska beskrivningar. Besiktningsmannen pratar med säljaren för att ta reda på om det finns sådant som köparen måste känna till beträffande underhåll, skador, renoveringar eller liknande. Därefter går besiktningsmannen igenom huset rum för rum och gör en så kallad okulär besiktning, det vill säga granskar allt som är möjligt att se i huset utan instrument eller apparater, samt även utan att göra ingrepp i väggar, tak eller golv. Besiktningen omfattar alla rum och utrymmen, även tak, vind och källare. Besiktningsmannen gör anteckningar om relevanta iakttagelser. I besiktningsmannens uppgift ingår också att bedöma om det finns risker med husets konstruktion eller andra riskfaktorer. Den samlade bedömningen av samtalet med säljaren, genomgången av papper och den okulära besiktningen redovisar besiktningsmannen i ett utlåtande där också en eventuell riskbedömning ingår. Om besiktningsmannen misstänker fel eller problem som inte går att styrka vid en vanlig besiktning kan besiktningsmannen rekommendera en fortsatt teknisk utredning kring detta. En sådan ingår inte i överlåtelsebesiktningen utan beställs separat.


B.RA Besiktningar - Footer
Postadress: Stjärnorpsvägen 17, 590 77 Vreta Kloster
Telefon: 013-10 14 10
Email: info@brabesiktningar.nu
Företaget innehar F-skattsedel