B.RA Besiktningar - Köpare

Köpare

Vad innebär undersökningsplikt?

Köpare av fastighet har omfattande undersökningsplikt. Enligt Jordabalken 4:19 skall du bistås av fackman såvida du inte själv är kunnig inom byggnation.

Alla har inte kunskaper om vad som är normal status och vad man bör förvänta sig av t.ex. taktäckning, grunddränering eller våtrum av olika ålder. Därför är det vanliga att man som köpare tar hjälp av en besiktningsman för att kunna uppfylla sin undersökningsplikt och försäkra sig om fastighetens skick. Vi kan även ge byggnadsteknisk rådgivning för åtgärdande av eventuellt upptäckta fel och brister. Vidare fuktteknisk utredning ingår inte i huvuduppdraget utan är en tilläggstjänst.

Överlåtelsebesiktningen omfattar byggnadsteknisk undersökning med fuktindikering vid okulär misstanke om fel. Som tillval finns även mätning av fukt i riskkonstruktion. Vissa områden är exkluderade från besiktningen och kan behöva undersökas separat, t.ex. vitvaror, oljepanna och rökgångar (skorsten), el, VVS och radon.

Rådgivande korttidsmätning av radon finns bland våra tilläggstjänster, övriga områden kan kräva behörig elektriker, VVS-tekniker eller sotare.


B.RA Besiktningar - Footer
Postadress: Stjärnorpsvägen 17, 590 77 Vreta Kloster
Telefon: 013-10 14 10
Email: info@brabesiktningar.nu
Företaget innehar F-skattsedel